Filmklubbens logo DanskKære medlem

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling i Århus Studenternes Filmklub

onsdag den 19. april kl 20

ved kontoret, bygning 1533, Ny Munkegade 116

med henblik på nedlæggelse af foreningen.

Foreløbig dagsorden:

1 Valg af dirigent og referent
2 Bestyrelsens formand aflægger beretning
3 Kassereren fremlægger det af revisorerne reviderede regnskab til godkendelse af generalforsamlingen
4 Nedlæggelse af foreningen
5 Valg af bestyrelse
6 Valg af revisorer
7 Evt.

Ad 4: Filmklubben har ikke vist film siden 2012 og alle forsøg på at finde et nyt visningssted er slået 
fejl. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at foreningen nedlægges. Vi har ca. 90.000 kr som 
vi kan uddele i overenstemmelse med formålsparagraffen: "Foreningens formål er at udbrede kendskabet 
til og at udvide interessen for film som kommunikationsmiddel, specielt som kunstart."

Ad 5 og 6: Bestyrelsen er indstillet på at blive siddende og føre generalforsamlingens beslutninger ud 
i livet. Revisoren vil tilse den økonomiske side af dette.

Forslag til dagsordenspunkter og forslag til anvendelse af foreningens midler bedes sendt til 
undertegnede senest d. 17. april hvorefter en endelig dagsorden vil blive offentliggjort.

pbv
Frank Dabelstein

Se også vores facebook-side.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev.Spring 2012

Download program in PDF